Persondatapolitik og rettigheder

Persondatapolitik og rettigheder

Hvordan indsamler Aurehøjklinikken personoplysninger og til hvilke formål?

Første gang du kommer i klinikken beder vi dig udfylde et spørgeskema med dine helbredsoplysninger, personlige oplysninger og evt samtykke til behandlingsplan, at vi må indhente relevante helbredoplysninger og at vi må udlevere relevante journaloplysninger.

Klinikken har tavshedspligt. Der må kun udveksles information med andre hvis du har givet samtykke hertil.

Vi er forpligtede til at føre journal. Dette foregår i vores elektroniske journalsystem. Vi er ifølge sundhedsloven pålagt at opbevare din journal i mindst 10 år.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Reglerne om indsigt findes i § 31, om indsigelse i § 35 og om mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger i § 37. Du har til enhver tid mulighed for at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jævnfør lovens § 38.

For yderligere oplysning henvises til Datatilsynets Persondatalov.

Rettighederne er som følger:

  • Du har ret til at få indsigt i din journal, hvilket vil sige, at du har ret til at få den udleveret.
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger i din journal.
  • Du har ret til at få overført din journal til en anden kiropraktor, læge eller anden sundhedsperson.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke.
  • Ifølge sundhedsloven har du ikke ret til at få slettet din journal.
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Kvalitetssikring og klagemuligheder

Patientsikkerhed og behandlingskvalitet er højt prioriteret hos os.  Derfor sætter vi pris på tilbagemelding fra patienter – både ris og ros. Kontakt os gerne på e-mail eller direkte på klinikken.

Som patient i det danske sundhedsvæsen har man en række klagemuligheder og mulighed for at søge erstatning.

Styrelsen for patientsikkerhed

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan man klage over den sundhedsfaglige behandling.

Man kan finde mere information om klagemulighederne – her.

Patienterstatningen

Man kan søge erstatning hos patienterstatningen, hvis man mener at være blevet påført en skade af en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson, f.eks en kiropraktor. Patienterstatningen behandler ikke klager over konkrete personer, men tager udelukkende stilling til om du har krav på erstatning. er kommet til skade ifm behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Du kan finde mere information om patienterstatningen – her.

Utilsigtede hændelser

En begivenhed der medfører skade eller risiko for skade indberettes som en utilsigtet hændelse. Det kan være problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Formålet med indrapportering af utilsigtede hændelser er, at sundhedsvæsenet kan lære af hændelserne og på den måde forebygge at andre bliver udsat for det samme.

Man kan rapportere en utilsigtet hændelse – her.